"FINLANDIA DJ CONTEST" ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. A JÁTÉK ÉS PÁLYÁZAT SZERVEZŐJE

A "FINLANDIA DJ CONTEST" elnevezésű nyereményjáték és pályázat ("Játék és Pályázat") szervezője a B-F Hungary Kft. (Székhely: Budapest, Örs vezér útja 76.) ("Szervező").

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Havas Worldwide Budapest Zrt. (székhely: H-1117 Budapest, Alíz utca 1. A/7) ("Lebonyolító") látja el.

2. A PÁLYÁZATON ÉS A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1 A Pályázaton kizárólag magyarországi lakó - vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.8 és 2.6. pontokban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy ("Pályázó") vehet részt, aki a Pályázat 3. pontban írt időtartama alatt.

2.2 A Játékban kizárólag magyarországi lakó - vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.8 és 2.6. pontokban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy ("Játékos") vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

• a Rajongói oldalról elérhető " FINLANDIA DJ CONTEST" elnevezésű alkalmazást ("Alkalmazás") engedélyezi, és ezzel Lebonyolító rendelkezésére bocsátja a Facebook oldalon megadott adatait, és regisztrál az Alkalmazásból elérhető adatbeviteli formon, továbbá

• elfogadja a jelen játékszabályzatban ("Játékszabályzat") írt valamennyi feltételt. (a továbbiakban együtt: "Regisztráció")

2.3 A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

2.3 Szervező kizárólag azokat a szavazatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook profil megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Szervezőnek jogában áll kizárni a Játékból.

2.4 A Regisztráció beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.5 A Regisztrációkat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.6 A Pályázatról és a Játékból ki vannak zárva a B-F Hungary Kft. és a Havas Worldwide Budapest Zrt. valamint a Pályázat és Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 685. § (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.7 A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós Facebook profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítóknak okoztak.

2.8 A Pályázatról – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Pályázók, akik nem a saját készítésű – másoktól átvett, lemásolt, átdolgozott – Pályázatukkal (zenei művel) vesznek részt a játékban. Az alkalmazásba feltöltött Pályázat utólag nem szerkeszthetőek és nem módosíthatóak a Játékos által.

2.9 A Pályázat során feltöltött Pályázat tartalmáért teljes egészében a Pályázó vállalja a felelősséget. A Pályázó a Pályázat beküldésével kijelenti, és azért jogi felelősséget is vállal, hogy a Pályázaton szereplők írásban hozzájárultak, hogy a Pályázaton szerepeljenek. A Játékos szavatolja, hogy harmadik személyeknek nincs olyan joga, amely a Szervezőt a Pályázat jelen Játékszabályzat szerinti felhasználásában korlátozná vagy megakadályozná.

2.10 A feltöltött Pályázatokért sem a Pályázat Szervezője, sem a Pályázat Lebonyolítója semmilyen esetben sem vonható felelősségre.

2.11 Amennyiben ugyanazt a Pályamunkát több Pályázó is benyújtja, a Szervező úgy is dönthet, hogy valamennyi azonos Pályázatot kizárja a Pályázatból.

2.12 Szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek reklámnak minősülő közlést tartalmaznak, a Szervezők, vagy más személy jó hírnevét, vagy más személyhez fűződő, vagy egyéb kizárólagos jogát sértik, továbbá, ha egyébként jogsértőek.

3. A PÁLYÁZAT ÉS JÁTÉK IDŐTARTAMA

3.1 A Pályázat 2017. június 6. napján 20 óra 01 perctől 2017. június 25. 23.59-ig tart.
3.2 A Pályázat szakaszai:
• 2017. június 6. 20.01 - 2017. június 16. 23.59 / Pályázat beküldése
• 2017. június 19. 00.01 - 2017. június 30. 23.59 / Szavazás a pályázatokra

4. A PÁLYÁZAT ÉS JÁTÉK MENETE

4.1.

I. pályázati szakasz – Pályázat beküldése

A Pályázó a Rendező által a Facebook oldalon található applikáción keresztül regisztrál, majd feltölti a Pályázat (zenei mű, House / Nu-disco stílusban) SoundCloud linkjét, a Játékszabályzat 3. pontjában meghatározott időtartamban. A beküldési határidő lejárta után egy a Lebonyolító által felkért szakmai zsűri (továbbiakban "Zsűri") előszűri a pályázatokat és kiválaszt legfeljebb 20 pályázatot, amik részt vehetnek a II. pályázati szakaszban. A zsűri a következő szempontok alapján fog pontozni: kreativitás, zenék szelektálása, a mixek strukturális felépítése, mixelési pontosság.

II. pályázati szakasz – Szavazás a pályázatokra

A Zsűri által kiválasztott, legfeljebb 20 pályázatra a Játék második szakaszában a 3. pontban meghatározott időszakban a Játékosok szavazhatnak az Applikáció felületén. A Játékosok szavazatai alapján a legtöbb 4 szavazatot kapott pályázatot beküldő felléphet a Finlandia Balaton Sound színpadán, mint a Finlandia DJ-je. Egy Pályázó csak egyszer nyerhet. A pályázatokra szavazók között kisorsolásra kerül egy páros napi belépő a 2017-ös Balaton Soundra.

4.2. A Játékosnak az applikáció felületén csak akkor van lehetősége a játékra, ha regisztrál. A regisztráció után a Játékos leadhatja szavazatát egy pályázatra. A Játékosok közül egy nyertes kerül kisorsolásra a Rendező által. A nyertes Játékos egy páros napi belépőt nyer a 2017-os Balaton Soundra. Egy Játékos csak egyszer nyerhet.

4.3. A Játékos regisztráció során az alábbi adatok megadása kötelező:

• Keresztnév
• Vezetéknév
• Születési dátum
• E-mail cím

4.4. A Pályázat beküldése során az alábbiak megadása kötelező:

• A pályamunka SoundCloud linkje
• Keresztnév
• Vezetéknév
• Nem
• Születési dátum
• Arckép

5. NYEREMÉNYEK, NYEREMÉNYEK SORSOLÁSA, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

5.1 A Pályázó nyereménye: A 4 nyertes Pályázó felléphet a Finlandia színpadán a 2017.07.05 – 2017.07.09. között megrendezésre kerülő Balaton Sound fesztiválon. A fellépés mellé fejenként 1 db egy napi belépésre jogosító belépő jár.

5.2 A Játékos nyereménye: A nyertes Játékos egy 2 fő részére szóló, a fesztivál bármely napján beváltható páros napi belépőt kap a 2017-os Balaton Soundra a Rendező jóvoltából. A Rendező határozza meg, hogy a nyeremény a fesztivál melyik napján jogosít fel belépésre.

5.3 Lebonyolító azon Játékosok között, akik a 2. pontban meghatározott feltételeknek megfelelnek, a Játék végén a random.org segítségével kisorsol egy Nyertest. A Nyertes az összes érvényesen szavazó játékos közül véletlenszerűen kerül kisorsolásra. A sorsolás a random.org segítségével történik, a Határidő lejárta után 5 munkanapon belül.

5.4 A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható

5.5 Lebonyolító a Nyeremény nyertesét legkésőbb a kiválasztást követően 5 (öt) munkanapon belül értesíti az Alkalmazás engedélyezése során megadott e-mail címen ("Értesítés"). Amennyiben a nyertes Játékos kizárásra kerül, a Szervező tartaléknyertest jelöl ki.

5.6 A Nyereményt a Játék Nyertese a fesztivál helyszínén veheti át fényképes, személyazonosításra alkalmas igazolvány bemutatása ellenében. Ha a Lebonyolító önhibáján kívüli tényező miatt a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.
5.7 Szervező kizárja a Játékból azt a Játékost, akinek részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek.

6. ADÓZÁS

6.1 A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget a Szervező viseli.

7. MAGAVISELET

7.1 A felelősséggel történő alkoholfogyasztást támogatjuk és kérünk minden Pályázaton nevezőt, hogy nevezésüket a felelősséggel történő alkoholfogyasztás elveivel összhangban, illetve a Facebook Oldal Rajongói iránti tisztelettel intézzék. Ezért fenntartjuk a jogot, hogy elutasítsunk minden olyan Pályázaton való nevezést, amely magában foglalja vagy utalást tesz az alábbiakra:

• alkoholfogyasztás törvény által szabályozott alkoholfogyasztás alsó korhatára (illetve 18. életév, ha a legális korhatár ennél alacsonyabb) alatt.
• túlzott mértékű fogyasztás, közvetlenül az üvegből történő fogyasztás vagy a felelőtlen alkoholfogyasztás bármely más formája;
• bármilyen jellegű illegális vagy társadalomellenes magatartás;
• alkoholfogyasztással kapcsolatos járművezetés, bármilyen gép használata vagy olyan tevékenységben való részvétel, ami koncentrációt igényel a sérülések elkerüléséhez;
• hírességek vagy más jól ismert személyek, szerzői jog által védett, tartalom, karakterek, amelyek harmadik felek tulajdonában állnak;
• sértő vagy olyan megnyilvánulások; amelyek nemi, faji, szexuális orientáció, vallási vagy kulturális alapon bűncselekményhez/támadáshoz vezethetnek.

7.2 Fenntartjuk a jogot ezen irányelvek szükség szerinti módosítására.

8. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

8.1 A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

• a Szervező, mint adatkezelő és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;
• nyertesség esetén nevüket és Facebook profilképüket a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza (különösen a Weboldalon és/vagy az Alkalmazás felületén feltüntesse);
• a Játékosokról, nyertes Pályázókról és a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön (a továbbiakban "Felvétel"), amelyre vonatkozóan a vagyoni jogok a Szervezőt illetik meg és amelyet a Szervező és/vagy a Szervező érdekében a Lebonyolító időben korlátlanul felhasználhat a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, reklámozása során illetve hirdetéseiben, mind online és offline bármely felületen, minden további külön hozzájárulás és a Szervező vagy a Lebonyolító vagy a kiadó által nyújtott ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és
• részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

8.2 A megadott adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő. Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Havas Worldwide Budapest Zrt. végzi, mint adatfeldolgozó. Adatkezelési nyilvántartási szám: az adatbejelentés megtörtént, a regisztrálás folyamatban.

8.3 Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését a e-mail címen. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

8.4 A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja a 8.1. pontban említett módokon, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi címekre történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): a finlandia.vodka.hungary@gmail.com e-mail címen.

8.5 A Pályázó bármikor dönthet úgy, hogy az általa benyújtott Pályázat törlését kéri, ezt a nyilatkozat alábbi címekre történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): a finlandia.vodka.hungary@gmail.com e-mail címen teheti meg.

8.6 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

9.2 A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

9.3 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Pályázó részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, Facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

9.5 Ha a Pályázó adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

9.6 Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Rajongói oldal/Alkalmazás rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

9.7 A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

9.8 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2017. június 1.
B-F Hungary Kft.
Szervező