A DanOn Program „DanOn új éTTrend

online nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata

 

A Danone Kft. DanOn Program „DanOn új éTTrend” elnevezéssel online nyereményjátékot szervez. A nyereményjáték a DanOn Program weboldalán (https://www.dan-on.com/hu-hu/)– a továbbiakban: Weboldalon keresztül érhető el.

 

1.     Szervező és Lebonyolító

 

A DanOn Program „DanOn új éTTrend” elnevezésű online nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Danone Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 35-) (a továbbiakban: Szervező).

 

A Játék lebonyolítója a Szervező megbízásából eljáró Havas Worldwide Budapest Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Alíz utca 1. adószám: 12123658-2-43) (a továbbiakban: Lebonyolító).

 

2.     Részvételi feltételek

 

A Játékban kizárólag 18. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel, illetve érvényes személyi igazolvánnyal rendelkeznek, ha részvételüket a jelen Játékszabályzat nem zárja ki és megfelelnek a játékmechanizmus egyéb feltételeinek, mely szerint:

 

a.)   a Weboldalon keresztül történt regisztráció alapján - melynek során megadták személyes adataikat (nem, keresztnév, vezetéknév, születési dátum, e-mail cím) és elfogadták a DanOn Program Felhasználási feltételeit és Adatkezelési Nyilatkozatát – a DanOn Program regisztrált tagjának minősülnek (a továbbiakban: Játékos), valamint

 

b.) a Játék 3. pontban meghatározott időtartama alatt a  Weboldalon bevásárló lista funkciót használja, melynek teljesítésével elfogadják a jelen Játékszabályzatban írt valamennyi feltételt.

 

A Játékszabályzat elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

 

A Játékból ki vannak zárva a Szervező és a Lebonyolító alkalmazottai, valamint e személyeknek a hatályos Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában résztvevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

 

A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem valós regisztrációval vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárhatja a Játékból.

 

A Regisztrációkat és a Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

 

A kizárás fentieken kívüli egyéb eseteit jelen Játékszabályzat 8. pontja részletezi.

 

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

A tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítóknak okoztak.

 

 

3.     A Játék időtartama

 

A Játék 2018. január 5. 14:00-tól 2018. február 28. 23:59-ig tart.
A fődíj nyeremény kisorsolására 2018. március 2-án, 14 órakor kerül sor.

 

 

4.     A Játék menete

 

4.1. A Játékban kizárólag azok a DanOn Program regisztrált tagjának minősülő Játékosok vehetnek részt, akik a Játék 3. pontbeli időtartamán belül a  Játék Weboldalán a bevásárló lista funkciót használják. A Játékos több bevásárló listát és létre hozhat, azonban ezzel nem növeli az esélyét. Minden Játékos ugyanakkora eséllyel indul a Nyereményekért. A DanOn Programba történő regisztráció a Játék 3. pontbeli időtartamán belül is megtehető.

 

A Lebonyolító a Játék időtartamának lejárta után az 5. pont szerinti sorsoláson a Játék 3. pontbeli időtartamán belül legalább bevásárló listát tervező Játékosok közül kisorsol 20 (azaz húsz) nyertest és 3x20 (azaz hatvan) tartaléknyertest.

  

4.2. A tartaléknyertesek – kisorsolásuk sorrendjében – abban az esetben léphetnek a nyeremények nyerteseiként kisorsolt Játékosok helyébe, amennyiben a nyertes Játékossal vagy az előttük kisorsolt tartaléknyertessel a jelen Játékszabályzat szerinti időtartamon belül nem sikerül a kapcsolatot felvenni, vagy a nyereményre nem tart igényt illetve a nyerteseknek minősülő Játékos a Játékból a Játékszabályzat rendelkezése alapján kizárásra kerül

 

4.3. Egy személy csak valós személyes adatokkal történt tagi regisztráció alapján jogosult Játékosként részt venni a Játékban.   

 

 

5.     Nyeremények

 

A Játék a fenti 3. pontban meghatározott ideig tart, és abban az alábbi nyeremények nyerhetők meg:

 

20 db nyeremény: Curver Lunch&Go Ételtartó evőeszközzel

A sorsolás időpontja: 2018. március 2. 14.00

A sorsolás helye a Lebonyolító székhelye: 1117 Budapest, Alíz utca 1.

A sorsoláson minden érvényes Pályázatot benyújtó Játékos egyenlő eséllyel vesz részt. A sorsolás módja: véletlen kiválasztásos gépi sorsolás, 2 tagú sorsolási bizottság jelenlétében. A sorsolás nem nyilvános.

 

6.     Nyertesek értesítése és a nyeremények átvétele

 

A nyertesek nevét a játék lezárása után 7 napon belül közzétesszük itt: www.dan-on.com/hu-hu. A nyertes Játékosok neve hozzáférhető a Lebonyolítónál is (Havas Worldwide Budapest Zrt.; székhely: 1117 Budapest, Alíz utca 1. adószám: 12123658-2-43)

 

A Lebonyolító a nyeremények nyerteseit legkésőbb a sorsolást követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti a DanOn Programba történt regisztráció során megadott e-mail címen (továbbiakban „Értesítés”), legfeljebb két alkalommal. A nyertes Játékosok kötelesek az első Értesítés Lebonyolító általi megküldését követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, valamint a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adataikat (teljes név, magyarországi postázási cím) pontosan megadni. Amennyiben egy nyertes a fenti határidőn belül kiküldött második Értesítést sem igazolja vissza, úgy a Játékból kizárásra kerül és helyébe a 4.2. pont szerinti tartaléknyertes (a továbbiakban: „Tartaléknyertes”) lép. Kizárás esetén erről – az okot megjelölve -  a Lebonyolító külön Értesítésben tájékoztatja a nyertes Játékost. A Tartaléknyertesek értesítésének módja és a jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti nyertesek értesítésével és jogosultsági feltételeivel.

 

A nyereményt a Szervező megbízásából a Lebonyolító postai úton vagy futárszolgálat révén juttatja el a nyerteseknek az általuk megadott magyarországi címre kézbesítve. A Lebonyolító a nyeremények kézbesítését kétszer kísérli meg, a sorsolástól számított 60 naptári napon belül. Ha együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételére a fent leírtakon felül újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

 

 

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

DanOn Programban történt regisztrációval létrehozott profilja az egyeztetések során vagy annak megkezdése előtt törlésre kerül;

– a Lebonyolító e-mail-ben kiküldött, nyertességről szóló (legfeljebb kétszeri) Értesítésére az Értesítés első alkalommal történő kiküldését követő 5 munkanapon belül nem válaszol;

– alapos okkal feltehető, hogy több és/vagy hamis regisztrációs profillal játszott annak érdekében, hogy jogosulatlan előnyre tegyen szert;

– alapos okkal feltehető, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálta;

– jelen Játékszabályzat bármely egyéb pontját megsérti.

 

A nyertes Játékosok a nyertesként történő közzétételük napjától jogosultak és egyben kötelesek együttműködni a nyeremény átvételének érdekében. Ha ezen együttműködési kötelezettségének nem tesznek eleget, és ennek következményeként a nyeremény időben való átvétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező és a Lebonyolító terhére nem róható fel. A Szervező és a Lebonyolító a nyeremény átvételének lehetőségét csak a sorsolástól/a Játék lezárulásától számított 60 napos jogvesztő határidőn belül tudja biztosítani, ezt követően a nyeremények nem vehetők át, a Játékosok a nyereményekre való jogosultságukat elveszítik.

 

A nyeremények meghatalmazott útján is átvehetőek. Meghatalmazott lehet minden cselekvőképes személy, aki képviseleti jogát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű (szabályos) meghatalmazással igazolja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek családi és utóneve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, valamint adóazonosító jele és aláírása.

 

A nyeremény átvételének feltétele, hogy a nyertes vagy meghatalmazottja az átvételkor igazolja a személyazonosságát személyi igazolványa és lakcímkártyája segítségével. Szervező kizárja a Játékból azt a Játékost, akinek részére a nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a regisztráció során vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a regisztráló Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 

A Szervező a nyereménnyel kapcsolatos reklamációt csak annak átvételét követő 30 napon belül tud kezelni. A Pályázatok adatai a jelen játékszabályzat 3. pontjában rögzített Játék lezárásának napját követően további 360 napig megőrzés alatt állnak, ez idő alatt van lehetősége a Játékosoknak az esetleges egyéb (nem a nyereménnyel kapcsolatos) reklamációik megtételére.

 

A nyeremények másra át nem ruházhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók, semmilyen módon nem értékesíthetők tovább, illetve készpénzre nem válthatók. A nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező vállalja.

 

 

 

7.     Adatkezelés

 

A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos, a Játékosoknak a DanOn Programba való online regisztrációján alapuló adatszolgáltatása önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, részvételükkel tudomásul veszik, és hozzájárulnak ahhoz, hogy

 

-       a Szervező mint adatkezelő, és a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a DanOn Programba történt regisztráció során megadott személyes adataikat (nem, keresztnév, vezetéknév, születési dátum, e-mail cím) a jelen Játékkal összefüggő kapcsolattartás és adminisztráció céljából, valamint a DanOn Program Felhasználási feltételei és Adatkezelési Nyilatkozata szerint - a Játékos hozzájárulást visszavonó nyilatkozata kézhezvételéig – is kezelje, illetve feldolgozza;

-       nyertesség esetén nevüketa Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza, Weboldalán a Játékkal összefüggésben közzétegye;

-       megadott személyes adataikat – amennyiben a DanOn Programba történt regisztráció során a „Szeretnék a Danone Csoport tagjainak termékeiről, egyéb ajánlatairól elektronikus üzenetet kapni a Danone Kft-től” mező kipipálásával ehhez hozzájárultak, e hozzájáruló nyilatkozatuk visszavonásáig – a Szervező marketing-kapcsolattartás (termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek továbbítása, piackutatás) érdekében célhoz kötötten kezelje és felhasználja, illetve ebből a célból az általa megbízott adatfeldolgozó számára átadja (a továbbiakban: direkt marketing célú adatkezelés);

-       részvételükkel minden tekintetben elfogadják a jelen Játékszabályzat minden rendelkezését.

 

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését a danon@danone.hu e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

 

A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja, amelyet megtehet egy lemondó nyilatkozat alábbi címre történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): danon@danone.hu

 

A megadott személyes adatok kezelője a Szervező Danone Kft. A Szervező adatkezelés-bejelentési kérelme alapján a NAIH a DanOn Programba történő regisztráción alapuló adatkezelést a NAIH-81099/2014. számon, az online nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatos adatkezelést pedig a NAIH-87752/2015. számon nyilvántartásba vette.

 

Az adatok feldolgozását a Havas Worldwide Budapest Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Alíz utca 1. adószám: 12123658-2-43) végzi, mint a Szervező által megbízott adatfeldolgozó.

 

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges, DanOn Programban történt regisztrációval megadott személyes adatai törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a Játékos). A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig, valamint a DanOn Program Felhasználási Feltételei és Adatkezelési Nyilatkozata szerint a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.

 

8.     Felelősségi szabályok

 

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja felelősségét minden, a DanOn Program Facebook oldalát (https://www.facebook.com/DanOnMagyarorszag), és weboldalát (www.dan-on.hu), illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak ajándékaikat, nyereményeiket, nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

 

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált regisztrációk létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

 

A Játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a www.dan-on.hu domainről, illetve a webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a website részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Játékosok regisztrációjába, valamint annak visszavonásába, a nyert/nem nyert üzenetek kiküldésébe stb. a Játékos azonnali kizárását eredményezi.

Ha a Játékos a regisztráció vagy a képfeltöltés közben bezárja a böngészőablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

 

A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokból eredő következményekért és károkért. A Játékosok által megadott adatok hiányosságából/hibájából (pl. hibás név vagy cím megadása stb.) fakadó eredménytelenségért vagy az értesítés illetve a nyeremény átadásának meghiúsulásért, illetve az ebből fakadó károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

A műszaki hibából adódóan be nem érkezett regisztrációk alapján a Játékban való részvétel nem lehetséges. Automata rendszer (például robotok és hasonlók) többszöri regisztrációra való használata tilos és minden kísérlet automatizált rendszeren keresztül történő részvételre érvényteleníti a Játékos jogosultságát a nyereményekre, mely esetekben a Szervezővel vagy Lebonyolítóval szemben semmilyen igény nem támasztható.

 

A Szervező illetve a Játék szervezésében részt vevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan okozott, az ügyfélnél felmerülő károkért való felelősséget.

 

A Játékos regisztrációjának valótlan adatok szolgáltatása, illetve a kapcsolódó szervereket ért külső, ún. SQL támadás folytán keletkezett rendszerhiba miatti elmaradásáért a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

 

A www.dan-on.hu oldalt létrehozó és adminisztráló Szervező és Lebonyolító a rendelkezésükre álló eszközökkel biztosítja, hogy a Játék technikai szempontból biztonságosnak minősüljön. A DanOn Program oldalának (www.dan-on.hu) nem megfelelő működése által bekövetkező károkért, az internetes hálózat esetleges üzemkimaradásából, az elérési út hibájából, bármely nem várt technikai hibából eredő adatvesztésért, vírusból, vagy más rosszindulatú okból eredő károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító nem felelős. A Játékosoknak minden esetben fel kell mérniük, hogy rendelkeznek-e a Játékban való részvételhez szükséges ismeretekkel, technikai követelményekkel és teljesítményekkel.

 

9.     Egyéb szabályok

 

A Játékban megjelenő minden szellemi termék (különösen a Szervező védjegyei) a szerzői jog védelme alatt áll, ezért tilos azt módosítani, másolni, tovább értékesíteni, illetve a jogtulajdonos írásbeli felhatalmazása nélkül semmilyen formában nem reprodukálható. A Danone logója és márkanevei mind szöveges, mind ábrás formában védjegyoltalmat élveznek. A védjegy nem használható fel semmilyen módon és jogcímen a Szervező előzetes írásos engedélye nélkül. A jogellenes felhasználás a szerzői jogi, a polgári jogi, illetve a büntető jogi szabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

A Szervező a Játék keretein belül nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban meghatározottakon túlmenően egyéb nyereményt.

 

A Játék nem a Facebook szervezésében vagy lebonyolításában zajlik, abban a Facebook (www.facebook.com) tulajdonosai és üzemeltetői nem vesznek részt, így azzal kapcsolatban semminemű felelősségük és kötelességük nincs. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a DanOn programba történő regisztráció során adataikat közvetlenül a Szervezőnek adják meg.

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

 

Budapest, 2017. január 5.

Danone Kft.

Szervező