A DanOn Program „Regisztrálj és nyerj!”

online nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata

 

A Danone Kft. DanOn Program ”Regisztrálj és nyerj!” elnevezéssel online nyereményjátékot szervez. A nyereményjáték a https://www.dan-on.com/hu-hu/sporolj_velunk_es_nyerj; https://www.dan-on.com/hu-hu/regisztralj?source=2015osz linkeken keresztül a DanOn Program weboldalán (www.dan-on.hu) érhető el.

 

1.     Szervező és Lebonyolító

 

A DanOn Program „Regisztrálj és nyerj!” elnevezésű online nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Danone  Kft. (székhely: 1106 Budapest, Keresztúri út 210.) (a továbbiakban: Szervező).

 

A Játék lebonyolítója a Szervező megbízásából eljáró Havas Worldwide Budapest Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Alíz utca 1. adószám: 12123658-2-43) (a továbbiakban: Lebonyolító).

 

2.     Részvételi feltételek

 

A Játékban kizárólag 18. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel, illetve érvényes személyi igazolvánnyal rendelkeznek (a továbbiakban: Játékos), ha részvételüket a jelen Játékszabályzat nem zárja ki, továbbá megfelelnek a játékmechanizmus egyéb feltételeinek, mely szerint:

 

- a megadott linken keresztül (https://www.dan-on.com/hu-hu/regisztralj?source=2015osz ) regisztrál a DanOn Programba a www.dan-on.hu-n ,melynek során megadja a következő személyes adatait: nem, vezetéknév, keresztnév, születési dátum, email cím.

- a regisztrációval egyidejűleg feltétel nélkül elfogadja a DanOn Program Általános Feltételeit, az Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat, valamint a jelen Játékszabályzatot.

 

A Játékos a regisztrációval elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot és az annak 7. pontjában foglalat Adatkezelési feltételeket, és azokat feltétel nélkül elfogadja.

 

A Játékszabályzat elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

 

A Játékból ki vannak zárva a Szervező és a Lebonyolító alkalmazottai, valamint e személyeknek a hatályos Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában résztvevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

 

A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem valós regisztrációval vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen résztvevőknek minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárhatja a Játékból.

 

A kizárás fentieken kívüli egyéb eseteit jelen Játékszabályzat 8. pontja részletezi.

 

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

3.     A Játék időtartama

 

A Játék 2015. november 24. 0:01-től 2015. december 10. 23:59-ig tart.

 

4.     A Játék menete

 

A Játékban azok a Játékosok vehetnek részt, akik a Játék 3. pontbeli időtartamán belül a DanOn Programban regisztrálnak a következők szerint: a 2. pont szerinti linkeken keresztül (https://www.dan-on.com/hu-hu/sporolj_velunk_es_nyerj) el kell jutnia a DanOn Program regisztrációs oldalára (www.dan-on.hu, https://www.dan-on.com/hu-hu/regisztralj?source=2015osz ), ahol regisztrálnia kell a 2. pontban foglaltak szerint (a továbbiakban: Pályázat). A Játékban kizárólag a fenti linkeken keresztül a 3. pont szerinti időtartam alatt regisztráló személyek vesznek részt. A Lebonyolító a Játék időtartamának lejárta után az 5. pont szerinti sorsoláson a megadott linken keresztül regisztrálók közül kisorsol összesen hat nyertest és nyertesenként 3-3 tartaléknyertest. A tartaléknyertesek – kisorsolásuk sorrendjében – abban az esetben léphetnek a nyertesként kisorsolt Játékos helybe, amennyiben a nyertes Játékossal a jelen Játékszabályzat szerinti időtartamon belül nem sikerül a kapcsolatot felvenni illetve Pályázata a Játékból a Játékszabályzat rendelkezése alapján kizárásra kerül. Egy személy csak valós személyes adatokkal és csak egy alkalommal jogosult regisztrálni a Játék teljes időtartama alatt, azaz egy személy csak egy érvényes Pályázatot nyújthat be. A Lebonyolító jogosult a beérkezett regisztrációk megvizsgálására, hogy azok megfelelnek-e a jelen Játékszabályzat 2. pontjában és a 4. pontban meghatározott feltételeknek. Az ezen feltételeknek meg nem felelő Pályázatok érvénytelenek, így azok a Játékban nem vehetnek részt.

 

A regisztráció hiányosságáért, hibájáért, késedelméért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

 

5.     Nyeremény

 

A nyeremény: összesen 6 db Danone ajándékcsomag

A sorsolás helye a Lebonyolító székhelye: 1117 Budapest, Alíz utca 1.

A sorsolás időpontja: 2015. december 11. 15:00 óra

A sorsolás módja: véletlen kiválasztásos gépi sorsolás, 2 tagú sorsolási bizottság jelenlétében. A sorsolás nem nyilvános.

 

 

6.     Nyertes értesítése és a nyeremény átvétele

 

A nyertes nevét a játék lezárása után 2 napon belül közzétesszük a DanOn Program weboldalán, a játékot meghirdető bejegyzésekben. A nyertes játékos neve hozzáférhető a Lebonyolítónál is (Havas Worldwide Budapest Zrt.; székhely: 1117 Budapest, Alíz utca 1. adószám: 12123658-2-43)

 

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

– DanOn Programban létrehozott profilja az egyeztetések során vagy annak megkezdése előtt törlésre kerül;

– a Lebonyolító megkeresésére (e-mail-ben) 10 munkanapon belül nem válaszol;

– alapos okkal feltehető, hogy több és/vagy hamis regisztrációs profillal játszott annak érdekében, hogy jogosulatlan előnyre tegyen szert;

– alapos okkal feltehető, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálta;

– jelen Játékszabályzat bármely egyéb pontját megsérti.

 

A Lebonyolító a nyertest 5 munkanapon belül értesíti e-mailben a nyeremények átvételének részleteiről.

 

A nyeremény a Szervező személyes átvétel útján vagy postai úton juttatja el a nyertesnek, utóbbi esetében e-mailben egyeztetve vele a szállítási címet.

 

A nyertes Játékos a nyertesként történő közzétételének napjától számított 60 napon belül jogosult és egyben köteles együttműködni a nyeremény átvételének érdekében. Ha ezen együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, és ennek következményeként a nyeremény időben való átvétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező és a Lebonyolító terhére nem róható fel. A Szervező és a Lebonyolító a nyeremény átvételének lehetőségét csak ezen a jogvesztő határidőn belül tudja biztosítani, ezt követően a nyeremény nem vehető át, a Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszíti.

 

A nyeremény meghatalmazott útján is átvehető. Meghatalmazott lehet minden cselekvőképes személy, aki képviseleti jogát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű (szabályos) meghatalmazással igazolja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek családi és utóneve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, valamint adóazonosító jele és aláírása.

 

A nyeremény átvételének feltétele, hogy a nyertes vagy meghatalmazottja az átvételkor igazolja a személyazonosságát személyi igazolványa és lakcímkártyája segítségével.

 

A Szervező a nyereménnyel kapcsolatos reklamációt csak annak átvételét követő 30 napon belül tud kezelni. A beküldött Pályázatok adatai a jelen játékszabályzat 3. pontjában rögzített Játék lezárásának napját (2015. december 10.) követően további 90 napig megőrzés alatt állnak, ez idő alatt van lehetősége a Játékosoknak az esetleges egyéb (nem a nyereménnyel kapcsolatos) reklamációik megtételére.

 

A nyeremény másra át nem ruházható, kereskedelmi forgalomba nem hozható, semmilyen módon nem értékesíthető tovább, illetve készpénzre nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező vállalja.

 

 

7.     Adatkezelés

 

A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos, online regisztrációval történő adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

-        a Szervező mint adatkezelő, és a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a regisztráció során megadott személyes adataikat (nem, keresztnév, vezetéknév, születési dátum, e-mail cím) a Játékkal összefüggésben kapcsolattartás és adminisztráció céljából, valamint a DanOn Program Általános Feltételei szerint - a Játékos hozzájárulást visszavonó nyilatkozata kézhezvételéig – kezelje, illetve feldolgozza;

-        nyertesség esetén nevüket a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;

-        megadott személyes adataikat – amennyiben a Regisztráció során az „Elfogadom, hogy receptekről, kuponajánlatokról, Danone termékekről és egyéb hasznos újdonságokról tájékoztassanak e-mailben.” és/vagy „Szeretnék e-mailben tájékoztatókat és különleges ajánlatokat kapni a Danone csoport partnereitől” mezők kipipálásával ehhez hozzájárultak, e hozzájáruló nyilatkozatuk visszavonásáig – a Szervező marketing-kapcsolattartás (Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek továbbítása, piackutatás) érdekében a nyilatkozatban rögzített célhoz kötötten kezelje és felhasználja, illetve ebből a célból az általa megbízott adatfeldolgozó számára átadja (a továbbiakban: direkt marketing célú adatkezelés);

-        részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

 

Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését a danon@danone.hu e-mail címen. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

 

A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja, amelyet megtehet egy lemondó nyilatkozat alábbi címre történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): danon@danone.hu

 

A megadott személyes adatok kezelője a Szervező Danone Kft. A Szervező adatkezelés-bejelentési kérelme alapján a NAIH a jelen Játékszabályzat szerinti adatkezelést a következő adatkezelési nyilvántartási számon nyilvántartásba vette: NAIH-84244/2015

 

Az adatok feldolgozását a Havas Worldwide Budapest Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Alíz utca 1. adószám: 12123658-2-43) végzi, mint a Szervező által megbízott adatfeldolgozó.

 

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a Játékos). A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig, valamint a DanOn Program Általános Feltételei szerint a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.

 

8.     Felelősségi szabályok

 

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja felelősségét minden, a DanOn Program weboldalát (www.dan-on.hu), illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak ajándékaikat, nyereményeiket, nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

 

A Játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a www.dan-on.hu domainről, illetve a webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a website részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Játékosok regisztrációjába, valamint annak visszavonásába, a nyert/nem nyert üzenetek kiküldésébe stb. a Játékos azonnali kizárását eredményezi.

Ha a Játékos adatfeltöltés vagy regisztráció közben bezárja a böngészőablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

 

A Játékos regisztrációjának valótlan adatok szolgáltatása, illetve a kapcsolódó szervereket ért külső, ún. SQL támadás folytán keletkezett rendszerhiba miatti elmaradásáért a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

 

A www.dan-on.hu oldalt létrehozó és adminisztráló Szervező és Lebonyolító a rendelkezésükre álló eszközökkel biztosítja, hogy a Játék technikai szempontból biztonságosnak minősüljön. A DanOn Program oldalának (www.dan-on.hu) nem megfelelő működése által bekövetkező károkért, az internetes hálózat esetleges üzemkimaradásából, az elérési út hibájából, bármely nem várt technikai hibából eredő adatvesztésért, vírusból, vagy más rosszindulatú okból eredő károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító nem felelős. A Játékosoknak minden esetben fel kell mérniük, hogy rendelkeznek-e a Játékban való részvételhez szükséges ismeretekkel, technikai követelményekkel és teljesítményekkel.

 

 

 

9.     Egyéb szabályok

 

A Szervező a Játék keretein belül nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban meghatározottakon túlmenően egyéb nyereményt.

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

 

Budapest, 2015. november 24.

Danone Kft.

Szervező