A „DanOn Program – Legyen minden nap gyereknap”

online nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata

 

A Danone Kft. „DanOn Program – Legyen minden nap gyereknap” elnevezéssel online nyereményjátékot szervez. A nyereményjáték a DanOn Program weboldalán (https://www.dan-on.com/hu-hu/) – a továbbiakban: Weboldalon keresztül érhető el.

 

1.     Szervező és Lebonyolító

 

A „DanOn Program – Legyen minden nap gyereknap” elnevezésű online nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Danone Kft. (székhely: 1106 Budapest, Keresztúri út 210.) (a továbbiakban: Szervező).

 

A Játék lebonyolítója a Szervező megbízásából eljáró Havas Worldwide Budapest Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Alíz utca 1. adószám: 12123658-2-43) (a továbbiakban: Lebonyolító).

 

2.     Részvételi feltételek

 

A Játékban kizárólag 18. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel, illetve érvényes személyi igazolvánnyal rendelkeznek (a továbbiakban: Játékos), ha részvételüket a jelen Játékszabályzat nem zárja ki és megfelelnek a játékmechanizmus egyéb feltételeinek, mely szerint:

 

a.)   a megadott linken keresztül (https://www.dan-on.com/hu-hu/regisztralj_es_nyerj_elektromos_palacsintasutot) regisztrál a DanOn Programba a www.dan-on.hu-n melynek során megadja a következő személyes adatait: nem, vezetéknév, keresztnév, születési dátum, email cím.

b.)   a regisztrációval egyidejűleg elfogadja a DanOn Program Felhasználási feltételeit és Adatkezelési Nyilatkozatát, valamint a jelen Játékszabályzatban írt valamennyi feltételt.

 

A Játékos a regisztrációval elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot és az annak 7. pontjában foglalat Adatkezelési feltételeket, és azokat feltétel nélkül elfogadja.

 

A Játékszabályzat elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

 

A Játékból ki vannak zárva a Szervező és a Lebonyolító alkalmazottai, valamint e személyeknek a hatályos Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában résztvevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

 

A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem valós regisztrációval vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen résztvevőknek minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárhatja a Játékból.

 

A Regisztrációkat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

 

A kizárás fentieken kívüli egyéb eseteit jelen Játékszabályzat 8. pontja részletezi.

 

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

A tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítóknak okoztak.

 

 

3.     A Játék időtartama

 

A Játék 2016. május 17. 12:00-tól 2016. május 26. 23:59-ig tart.
A Nyeremények kisorsolására 2016. május 27-én kerül sor.

 

 

4.     A Játék menete

 

4.2.  A Játékban azok a Játékosok vehetnek részt, akik a Játék 3. pontbeli időtartamán belül a 2. a) pont szerinti linken keresztül regisztrálnak a DanOn Programba a DanOn Program weboldalán (a továbbiakban: Pályázat). A Játékban kizárólag a linken keresztül a 3. pont szerinti időtartam alatt regisztráló személyek vesznek részt. A Lebonyolító a Játék időtartamának lejárta után az 5. pont szerinti sorsoláson a megadott linken keresztül regisztrálók közül kisorsol öt nyertest és nyertesenként 3-3 tartaléknyertest.

 

A regisztráció hiányosságáért, hibájáért, késedelméért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

 

4.2. A tartaléknyertesek – kisorsolásuk sorrendjében – abban az esetben léphetnek a nyertesként kisorsolt vagy előttük álló tartaléknyertes Játékos helybe, amennyiben a nyertes Játékossal vagy az előttük álló tartaléknyertessel a jelen Játékszabályzat szerinti időtartamon belül nem sikerül a kapcsolatot felvenni illetve a nyertes Játékos illetve előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Játékszabályzat rendelkezése alapján kizárásra kerül.

 

4.3. Egy személy csak valós személyes adatokkal és csak egy alkalommal jogosult új tagként regisztrálni a DanOn Programba.

 

4.4. A Lebonyolító jogosult a beérkezett regisztrációk megvizsgálására, hogy azok megfelelnek-e a jelen Játékszabályzat 2. pontjában és a 4. pontban meghatározott feltételeknek. Az ezen feltételeknek meg nem felelő regisztrációk érvénytelenek, így azokkal a Játékban nem lehet részt venni.

 

A regisztráció hiányosságáért, hibájáért, késedelméért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

 

5.     Nyeremények

 

-        A Játék a fenti 3. pontban meghatározott ideig tart, és abban az alábbi nyeremények nyerhetők: 5 db, azaz nyertesenként 1 db Ariete 183 Party Time elektromos palacsintasütőt-
A sorsolás időpontja: 2016. május 27. 10:30

A sorsolás helye a Lebonyolító székhelye: 1117 Budapest, Alíz utca 1.

A sorsolás módja: véletlen kiválasztásos gépi sorsolás, 2 tagú sorsolási bizottság jelenlétében. A sorsolás nem nyilvános.

 

 

6.     Nyertesek értesítése és a nyeremény átvétele

 

A nyertesek nevét a játék lezárása után 7 napon belül közzétesszük a regisztrációs oldalon (https://www.dan-on.com/hu-hu/regisztralj_es_nyerj_elektromos_palacsintasutot). A nyertes játékosok neve hozzáférhető a Lebonyolítónál is (Havas Worldwide Budapest Zrt.; székhely: 1117 Budapest, Alíz utca 1. adószám: 12123658-2-43)

A Lebonyolító a nyeremények nyerteseit legkésőbb a sorsolást követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti a Regisztráció során megadott e-mail címen (továbbiakban „Értesítés”). A nyertes Játékosok kötelesek az Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, valamint a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adataikat (teljes név, magyarországi postázási cím) pontosan megadni. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, úgy a Játékból kizárásra kerül és helyébe a sorsolás sorrendjében következő tartaléknyertes (a továbbiakban: „Tartaléknyertes”) lép.

 

A nyereményeket a Szervező megbízásából a Lebonyolító postai úton vagy futárszolgálat révén juttatja el a nyerteseknek. A Lebonyolító a nyeremények kézbesítését kétszer kísérli meg, a sorsolástól számított 60 naptári napon belül. Ha együttműködési kötelezettségének a nyertesek nem tesznek eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremények átvételére a fent leírtakon felül újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

 

A Tartaléknyertesek (kisorsolásuk sorrendjében) akkor lépnek a nyertes vagy az előttük kisorsolt tartaléknyertes Játékos helyébe, ha a nyertes/előttük álló tartaléknyertes a feltételeknek nem tesz eleget (az értesítéskor a meghatározott időn belül nem jelzi a nyereményre való igényét, ill. nem felel meg a Játékban való részvétel és a sorsolásra jogosultság feltételeinek). A Tartaléknyertesek értesítésének módja és a jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti nyertesek értesítésével és jogosultsági feltételeivel.

 

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

– DanOn Programban létrehozott profilja az egyeztetések során vagy annak megkezdése előtt törlésre kerül;

– a Lebonyolító megkeresésére (e-mail-ben) a sorsolástól számított 10 munkanapon belül nem válaszol;

– alapos okkal feltehető, hogy több és/vagy hamis regisztrációs profillal játszott annak érdekében, hogy jogosulatlan előnyre tegyen szert;

– alapos okkal feltehető, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálta;

– jelen Játékszabályzat bármely egyéb pontját megsérti.

 

A nyertes Játékos a nyertesként történő közzétételének napjától számított 30 napon belül jogosult és egyben köteles együttműködni a nyeremény átvételének érdekében. Ha ezen együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, és ennek következményeként a nyeremény időben való átvétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező és a Lebonyolító terhére nem róható fel. A Szervező és a Lebonyolító a nyeremény átvételének lehetőségét csak ezen a jogvesztő határidőn belül tudja biztosítani, ezt követően a nyeremény nem vehető át, a Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszíti.

 

A nyeremény meghatalmazott útján is átvehető. Meghatalmazott lehet minden cselekvőképes személy, aki képviseleti jogát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű (szabályos) meghatalmazással igazolja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek családi és utóneve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, valamint adóazonosító jele és aláírása.

 

A nyeremény átvételének feltétele, hogy a nyertes vagy meghatalmazottja az átvételkor igazolja a személyazonosságát személyi igazolványa és lakcímkártyája segítségével. Szervező kizárja a Játékból azt a regisztrációt, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a regisztráció során vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a regisztráló Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 

A Szervező a nyereménnyel kapcsolatos reklamációt csak annak átvételét követő 30 napon belül tud kezelni. A Játékba történt regisztrációk adatai a jelen játékszabályzat 3. pontjában rögzített Játék lezárásának napját követően további 360 napig megőrzés alatt állnak, ez idő alatt van lehetősége a Játékosoknak az esetleges egyéb (nem a nyereménnyel kapcsolatos) reklamációik megtételére.

 

A nyeremények másra át nem ruházhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók, semmilyen módon nem értékesíthetők tovább, illetve készpénzre nem válthatók. A nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező vállalja.

 

 

7.     Adatkezelés

 

A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos, online regisztrációval történő adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

-        a Szervező mint adatkezelő, és a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a regisztráció során megadott személyes adataikat (nem, keresztnév, vezetéknév, születési dátum, e-mail cím) a Játékkal összefüggésben kapcsolattartás és adminisztráció céljából, valamint a DanOn Program Általános Feltételei szerint - a Játékos hozzájárulást visszavonó nyilatkozata kézhezvételéig – kezelje, illetve feldolgozza;

-        nyertesség esetén nevüket a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;

-        megadott személyes adataikat – amennyiben a Regisztráció során az „Szeretnék a Danone Csoport tagjainak termékeiről, egyéb ajánlatairól elektronikus üzenetet kapni a Danone Kft-től” mező kipipálásával ehhez hozzájárultak, e hozzájáruló nyilatkozatuk visszavonásáig – a Szervező marketing-kapcsolattartás (termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek továbbítása, piackutatás) érdekében célhoz kötötten kezelje és felhasználja, illetve ebből a célból az általa megbízott adatfeldolgozó számára átadja (a továbbiakban: direkt marketing célú adatkezelés);

-        részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

 

Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését a danon@danone.hu e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

 

A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja, amelyet megtehet egy lemondó nyilatkozat alábbi címre történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): danon@danone.hu

 

A megadott személyes adatok kezelője a Szervező Danone Kft. A Szervező adatkezelés-bejelentési kérelme alapján a NAIH a jelen Játékszabályzat szerinti adatkezelést a következő adatkezelési nyilvántartási számon nyilvántartásba vette: NAIH-84244/2015

 

Az adatok feldolgozását a Havas Worldwide Budapest Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Alíz utca 1. adószám: 12123658-2-43) végzi, mint a Szervező által megbízott adatfeldolgozó.

 

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a Játékos). A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig, valamint a DanOn Program Általános Feltételei szerint a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.

 

8.     Felelősségi szabályok

 

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja felelősségét minden, a DanOn Program Facebook oldalát (https://www.facebook.com/DanOnMagyarorszag), és weboldalát (www.dan-on.hu), illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve a szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak ajándékaikat, nyereményeiket, nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált regisztrációk létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

 

A Játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a www.dan-on.hu domainről, illetve a webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a website részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Játékosok regisztrációjába, valamint annak visszavonásába, a nyert/nem nyert üzenetek kiküldésébe stb. a Játékos azonnali kizárását eredményezi.

Ha a Játékos regisztráció közben bezárja a böngészőablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

 

A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokból eredő következményekért és károkért. A Játékosok által megadott adatok hiányosságából/hibájából (pl. hibás név vagy cím megadása stb.) fakadó eredménytelenségért vagy az értesítés illetve a nyeremény átadásának meghiúsulásért, illetve az ebből fakadó károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

A műszaki hibából adódó be nem érkezett regisztrációk nem jogosítanak fel a részvételre. Automata rendszer (például robotok és hasonlók) többszöri regisztrációra való használata tilos és minden kísérlet automatizált rendszeren keresztül történő részvételre érvényteleníti a Játékos jogosultságát a nyereményekre, mely esetekben a Szervezővel vagy Lebonyolítóval szemben semmilyen igény nem támasztható.

 

A Szervező illetve a Játék szervezésében részt vevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan okozott, az ügyfélnél felmerülő károkért való felelősséget.

 

A Játékos regisztrációjának valótlan adatok szolgáltatása, illetve a kapcsolódó szervereket ért külső, ún. SQL támadás folytán keletkezett rendszerhiba miatti elmaradásáért a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

 

A www.dan-on.hu oldalt létrehozó és adminisztráló Szervező és Lebonyolító a rendelkezésükre álló eszközökkel biztosítja, hogy a Játék technikai szempontból biztonságosnak minősüljön. A DanOn Program oldalának (www.dan-on.hu) nem megfelelő működése által bekövetkező károkért, az internetes hálózat esetleges üzemkimaradásából, az elérési út hibájából, bármely nem várt technikai hibából eredő adatvesztésért, vírusból, vagy más rosszindulatú okból eredő károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító nem felelős. A Játékosoknak minden esetben fel kell mérniük, hogy rendelkeznek-e a Játékban való részvételhez szükséges ismeretekkel, technikai követelményekkel és teljesítményekkel.

 

9.     Egyéb szabályok

 

A Játékban megjelenő minden szellemi termék (különösen a Szervező védjegyei) a szerzői jog védelme alatt áll, ezért tilos azt módosítani, másolni, tovább értékesíteni, illetve a jogtulajdonos írásbeli felhatalmazása nélkül semmilyen formában nem reprodukálható. A Danone logója és márkanevei mind szöveges, mind ábrás formában védjegyoltalmat élveznek. A védjegy nem használható fel semmilyen módon és jogcímen a Szervező előzetes írásos engedélye nélkül. A jogellenes felhasználás a szerzői jogi, a polgári jogi, illetve a büntető jogi szabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

A Szervező a Játék keretein belül nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban meghatározottakon túlmenően egyéb nyereményt.

 

A Játék nem a Facebook szervezésében vagy lebonyolításában zajlik, abban a Facebook sem szponzorként, sem adminisztrátorként nem vesz részt. A Játékosok tudomásul veszik, hogy adataikat a regisztráció során közvetlenül a Szervezőnek adják meg.

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

 

Budapest, 2016. 05. 17.

Danone Kft.

Szervező